(-ની સાથે)પાલાં પડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ની સાથે)પાલાં પડવાં

  • 1

    -ના સંબંધમાં કે આશરામાં આવવું.