(-ને) યોગે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ને) યોગે

  • 1

    -ને લીધે.

  • 2

    -ની સાથેના સંબંધથી.