-ને મારી વતી બોલાવજો ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-ને મારી વતી બોલાવજો !

  • 1

    -ની મારી વતી ખબર પૂછજો; મારું સ્નેહ-સ્મરણ કહેજો.