OXFORD વૈશ્વિક ભાષાઓ વિશેOxford વૈશ્વિક ભાષાઓ માટેની આ પહેલ શું છે?

Oxford Global Languages (OGL) એ Oxford Dictionaries તરફથી શરૂ કરવામા આવેલ એક એવી પહેલ છે જેનો ઉદ્દેશ વિશ્વની 100 જેટલી ભાષાઓ માટે શાબ્દિક સ્રોત બનાવીને તેને ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે.


OGL નો અભાર, વિવિધ ભાષાઓની વિશાળ શ્રેણી માટે હવે ગુણવત્તાવાળી શાબ્દિક માહિતી એકજ સંગ્રહસ્થાનમાં ઉપલબ્ધ છે, જેનો ઉપયોગ જે તે ભાષા બોલનાર, શિખનાર કે ડેવલૉપર કરી શકે.
OGL નો ઉદ્દેશ, વિવિધ ભાષાઓને, વેબસાઇટ્સ પર, એપ્લિકેશન્સમાં અને અન્ય સાધનો દ્વારા ડિજીટલ સ્વરૂપમાં ઉપલબ્ધ કરાવીને વિશ્વભરના લાખો લોકોનાં અનુભવમાં પરિવર્તન લાવવાનો છે.  OGL જીવંત ભાષાઓના ભાષાવૈવિધ્ય  અને બોલીઓ હાલમાં  કેવી રીતે વપરાય  છે તેની નોંધ લે છે.  જેના  પરિણામ સ્વરૂપ,  ભાષા સામગ્રીનો એવો  વિશાળ  સંગ્રહ ઉભો થાય છે કે જે ઉપયોગ કરી શકાય તેવો, આંતરજોડાણ કરેલો અને જેનો પુનઃઉપયોગ થઇ શકે  તેવો છે.


OGL એ 2015 માં, તેની પ્રથમ બે ભાષા સાઇટ્સ, ઇસિઝુલુ અને નધર્ન સોથો, તેનાં પછી મલય, ઉર્દુ, સેસ્ટવાના, ઇન્ડોનેશિયન, રોમાનિયન, લાતવિયન, હિન્દી અને સ્વાહિલી શરૂ કરી. આગામી થોડા વર્ષોમાં ઘણી બધી ભાષાઓ  ઉમેરવામાં આવશે. શું તમે એપ્લિકેશન ડૅવપાલૉપર છો? અમારી ભાષા સામગ્રીનો  કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તે શોધો >>

આ વેબસાઇટ પરનો લેક્સિક્લ ડેટા સૌ પ્રથમ આર્નિઓન ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ પર ૨૦૦૭માં સાર્થ ગુજરાતી ડિજીટલ કોષ રૂપે પ્રકાશિત થયેલ અને તે આર્નિઓન ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ સાથેના કરાર બાદ અહી રજુ કરાયો છે. © આર્નિઓન ટેક્નોલોજીસ

Language Champions

These are the people involve in managing and developing the Oxford Gujarati living dictionary: 

Dr Sheena Shah: Lecturer in Linguistics and Languages of Africa and Asia at SOAS University of London. She works on Gujarati as spoken by diaspora communities, specifically those living in the UK, South Africa, Singapore and Kenya. Sheena is also our Gujarati Language Champion Group Leader.

Dr Mrunal Chavda: PhD in Drama from the University of Exeter and Post Doctoral Research Fellow in Sociolinguistics at the University of Cape Town - Research project: Documenting Gujarati in South Africa, interested in theatre, migration and Gujarati language and literature.

Dr Vinu Chavda: Worked for Longman dictionary English to Gujarati, Microsoft Vista Gujarati, Bharatiya Bhasha Jyoti - Gujarati and other projects with Central Institute of Indian Languages; PhD research on Intonation Patterns of Gujarati;  taught Gujarati Language to foreign students, and also worked with Educational Initiatives as a Language Expert for content developer, with Matrubhasha Abhiyan as a coordinator for language tasks. Right now working on Gujarati language Documentation project as a Post Doc. Fellow at Cape Town University. 

Mr Bhavik Jayindra Shah: Member of the Visa Oshwal Community of Nairobi (VOC), Kenya, and the Oshwal Education and Relief Board (OERB) having held the positions of Joint Secretary for VOC, and a Honorary Treasurer for OERB.

Mrs Bakula Dipak Bhatt: School Librarian with a degree in Early Years in Child Education from the Open University.

Ms Kritika Agrawal: Kritika is an Indian lawyer and a graduate from the University of Oxford. She enjoys a keen interest in languages (especially the lesser spoken ones with a focus on their scripts), having learnt Tamil, Gujarati and Sanskrit as a student in Sardar Patel Vidyalaya, New Delhi. She also knows Hungarian, Hindi, Urdu, Punjabi, the ancient Brahmi script and English, and has been a recipient of prestigious scholarships for Tamil, Sanskrit and Hungarian.

Ms Priyah Shah: Creative writer and member of Oshwal Community, UK

Ms Sonal Shah: Sonal studied BSc Computing with Accounts at DeMontfort University and since then has worked in the Information Technology industry for 20 plus years as a developer, system and business analyst, project manager and consultant. Her expertise lies in web and search technologies. Sonal is also member of the Oshwal community.

Ms Nishma Shah: Nishma holds a BSc Hons in Computing Studies, and is currently working as a Property Coordinator at Dunhill Consulting Limited, Nairobi. She is a member of the Visa Oshwal Community.

Mr Sumit Desai: Sumit is part-way through Law and Arts degrees at The University of Queensland in Brisbane, majoring in philosophy and international relations. Sumit is a Gujarati speaker and learner and is part of the Indian diaspora in Australia.


Have you got expertise in language or linguistics and would like to get involved as a Language Champion? Get in touch!